Teamen i förbättringsprogrammet Optimal habilitering 2 i sydöstra sjukvårdsregionen har valt att arbeta med föräldrastödet och har som metod använt fokusgruppsintervju.

Habiliteringen i Region Jönköpings län har under våren genomfört sina intervjuer. Samtidigt har de ett nära samarbete med en patientföreträdare. De framhäver att detta samarbete gett ett mervärde till deras arbete. Samtalen med patientföreträdaren har bidragit till att ordval och formuleringar förenklats och förbättrats och hon har på ett tydligt sätt bekräftat, understrukit och förtydligat arbetets resultat.

Jönköpingsteamets rapport (kortversion)

Teamet i Östergötland planerar sina fokusgruppsintervjuer under hösten 2017.

Affisch patientmedverkan

Poster föräldrastöd

Detta pågår i Optimal habilitering 2