110617j_eksjo_lj038Under våren arrangerar Registercentrum i samverkan, tillsammans med stöd av den Nationella satsningen, en utbildning för patientföreträdare.

Utbildningen riktar sig till dig som ingår eller som planerar att ingå i ett kvalitetsregisters styrgrupp eller på annat sätt medverkar i kvalitetsregisterarbete. Målet med utbildningen är att du som patientföreträdare ska få en bra grund för att medverka i registerarbete.

De nationella kvalitetsregistren ska vara utformade så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen av vården. Patientföreträdare har en viktig roll genom att medverka i arbetet med att utveckla registren.

»» Läs mer om utbildningen

Utbildning för patientföreträdare som medverkar i kvalitetsregisterarbete