Skattningsmall

I skattningen finns 8 områden definierade. I varje område finns ett antal frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Dessa är tänka att vägas samman för att sen besvaras som en samlad bedömning.

Om något område spretar går det förstås att dela frågorna. Ange då detta i textrutan Noteringar.

Poängen med skattningen är att skapa en bild av nuläget, tydliggöra var fokus ska ligga framöver och vad registret kan behöva hjälp med. Verktyget blir en ingång i den fortsatta diskussionen i utvecklingsdialogen.

Skattning av kvalitetsregistrets utvecklingspotential
Registerbeskrivning

Finns ett syfte för registret?
Stämmer styrgruppens sammansättning med gällande riktlinjer för medelstilldelning?
Är registerhållarens roll och uppgifter tydligt beskrivna?
Är nuvarande plattform tillfyllest?
Finns patient/patientföreningar representerade i styrgrupp?

Hur viktigt är detta?
Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt


Datakvalitet

Har registret en god spridning/täckningsgrad i landet?
Är täckningsgraden definierad?
Finns publicerat inmatningsstöd, så som exempelvis variabellista med variabelbeskrivning online?
Görs validering av data?
Aktualitet inrapportering - Hur lång tid tar det innan data skrivs in i registret?

Hur viktigt är detta?

Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt


Öppen redovisning av resultat

Redovisas data online?
Finns möjligheter för enheterna att jämföra sin data med andra enheter/kliniker/sjukhus/riket?
Finns tidsförskjutning mellan inrapportering och öppen presentation av data?
Går resultat att hitta på hemsida?
Är resultatredovisningen dynamisk och möjliggör exempelvis interaktiva val?

Hur viktigt är detta?
Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt


Forskning och innovation

Har registret erhållit särskilda forskningsmedel för registerforskning?
Finns rutiner för utlämnande av data för forskning, internt/externt?
Finns vetenskapliga artiklar publicerade utifrån registerdata?
Finns doktorander kopplade till registret?
Har registret genomfört internationella jämförelser avseende utveckling av vårdens relativa effektivitet?
Finns valideringsstudier som publicerats vetenskapligt?

Hur viktigt är detta?
Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt


Patientdelaktighet

Finns patientrepresentanter i styrgruppen?
Finns dokumenterad plan för patientmedverkan i registret?
Kan patienten mata in data själv (PER)?
Finns patientrapporterade mått, PROM och/eller PREM?
Är syftet för deras användning tydlig?

Hur viktigt är detta?

Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt


Verksamhetsutveckling/förbättringsarbete

Används registret för förbättrings- och utvecklingsarbete?
Hur användbart bedöms registret av verksamheter för arbete kring förbättring och utveckling?
Finns exempel på verksamhetsutveckling/förbättringsarbete baserat på registrets data?
Finns förutsättningar i registret för förbättringsarbete, så som exempelvis lämpliga mått, aktualitet i data, data på enhetsnivå?

Hur viktigt är detta?

Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt


IT-samordning

Har registret ett effektivt sätt att samla in data?
Finns gemensamma användargränssnitt med journal?
Används nationellt fackspråk?
Är registret matchat mot SNOMED-CT?
Finns tjänstekontrakt?
Är nuvarande plattform välfungerande?

Hur viktigt är detta?

Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt


Rutiner för hantering av känsliga uppgifter

Finns rutin för intern hantering av känsliga uppgifter?
Har registret en rutin för utlämnande av statistik?
Kan den enskilda patienten ta del av vad som inrapporteras till registret om hen?
Finns rutin för patientens eventuella önskemål om utträde?Hur viktigt är detta?

Inte alls viktigt 12345 Mycket viktigt