Organisationen kring Nationella Kvalitetsregister är fördelad på nationell, regional samt lokal nivå.

Nationell nivå

På nationell nivå leds och samordnas arbetet i flera konstellationer – styrgrupp, beslutsgrupp, expertgrupp samt stödfunktioner.

  • Styrgruppen består av åtta ledamöter med representanter från staten, landstingen, kommuner samt SKL. De fattar övergripande strategiska beslut gällande utveckling och inriktning på kvalitetsregisterområdet samt fördelning av de ekonomiska medlen.
  • Beslutsgruppen arbetar operativt på uppdrag åt styrgruppen och består av nio ledamöter från staten, landstingen, kommuner, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. Utefter styrgruppens övergripande beslut bestämmer beslutsgruppen konkret vilka Nationella Kvalitetsregister och Registercentrum som ska få nationellt bidrag. De beslutar också om projekt som driver utvecklingen av de nationella registren.
  • Expertgruppen är ett rådgivande organ som stöttar beslutsgruppen i deras arbete. Här ingår experter och representanter från patientorganisationer och andra intressegrupper. Expertgruppen hjälper bland annat till med granskning och prioritering när det gäller beslut om ekonomiskt stöd till kvalitetsregister.
  • SKL:s Nationella Kvalitetsregisterkansli är en stödfunktion som arbetar på uppdrag av den nationella styrgruppen. Kansliet har främst hand om den övergripande administrationen kring de Nationella Kvalitetsregistren, såsom administrationen kring ansökningsförfarandet för kvalitetsregister, där de hjälper expertgruppen i deras arbete. De driver också utvecklingsinsatser samt bereder förslag till beslut.
  • Nationell Registerservice vid Socialstyrelsen är en stöd- och servicefunktion för kvalitetsregister inom bl.a. metod, statistik och täckningsgradsanalys. De kan t.ex. hjälpa till med att ta fram data ur andra register inom sjukvården. Det gemensamma målet är att bidra till ökad kvalitet på data i kvalitetsregistren.

Regional nivå

På regional nivå finns sex Registercentrum, där RCSO är ett av dem. Dessa har till uppgift att samverka med, stödja och utveckla de Nationella Kvalitetsregistren när det t.ex. gäller analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt att göra registerdata användbar för vården.

Lokal nivå

På lokal nivå hittar vi den egentliga kvalitetsregisterorganisationen. Varje Nationellt Kvalitetsregister leds av en registerhållare och lokal styrgrupp som tillsammans ansvarar för registrets utformning, utveckling och drift. De är också ansvariga för att tydliggöra vilken myndighet som har det centrala personuppgiftsansvaret för registret. Det är hos beslutsgruppen som Registerhållaren kan ansöka om nationella medel.