Det finns åtta uttalade inriktningmål som förklarar åt vilket håll registren ska utvecklas.

  • De Nationella Kvalitetsregistren följer upp kvaliteten i hälso- och sjukvård och omsorg i flera dimensioner.
  • De Nationella Kvalitetsregistren är utformade så att organisatoriska och professionella gränser överbryggas och patientens samlade hälso- och sjukvård och omsorg kan följas upp.
  • De Nationella Kvalitetsregistren är utformade så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen av vården.
  • De Nationella Kvalitetsregistren redovisar sina resultat öppet, tillgängligt och anpassat för professioner, allmänhet, hälso- och sjukvårdens samt omsorgens och tandvårdens ledningsorgan.
  • De Nationella Kvalitetsregistren används aktivt i mätbaserat, patientfokuserat ständigt förbättringsarbete.
  • De Nationella Kvalitetsregistren används aktivt i forskning och för innovation.
  • De Nationella Kvalitetsregistren deltar aktivt i nationella aktiviteter.
  • De Nationella Kvalitetsregistrens IT-stöd är integrerade med vårddokumentationen.