I den särskilda kvalitetsregistersatsningen 2012-2016 har effektmål definierats. Målen är satta till utgången av 2013 respektive utgången av 2016 och måluppfyllelsen ska mätas under 2014 respektive 2017.

Den första effektmålsetappen är nu avslutad och arbetet ska därför inriktas mot effektmålen för utgången av 2016. Vid denna tidpunkt ska:

  • 80 % av de Nationella Kvalitetsregistren ha en täckningsgrad på minst 80 %
  • 40 % av de Nationella Kvalitetsregistren ha en täckningsgrad på minst 95 %
  • 100 % av de Nationella Kvalitetsregistren, som har en täckningsgrad på över 80 %, har öppen redovisning av resultatdata
  • 100 % av de Nationella Kvalitetsregistren presentera onlinedata till verksamheterna
  • antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata ha ökat med 300 %
  • 80 % av de Nationella Kvalitetsregistren presenterar resultatdata för patienterna
  • 80 % av verksamhetscheferna använda kvalitetsregistren i sitt förbättringsarbete
  • en statistiskt säkerställd förbättring för patienterna, inkluderat minskade skillnader i vården, kunna utläsas för 10 stora diagnosgrupper
  • den svenska hälso- och sjukvården minst ha behållit sin relativa effektivitet i internationell jämförelse