Alla Nationella Kvalitetsregister certifieras i tre olika nivåer efter grad av utveckling och användbarhet, vilket bl.a. ligger till grund för hur stort det nationella ekonomiska stödet blir. Certifieringen syftar till att stödja en snabbare utveckling av kvalitetsregistren.

För att bli certifierad som ett Nationellt Kvalitetsregister och få nationellt ekonomiskt stöd måste registret granskas av Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Granskningen sker utifrån övergripande bedömningskriterier såsom relevans, design på registret, kompetens samt analys och återkoppling men också kriterier för certifiering där det finns tre certifieringsnivåer. Efter att Expertgruppen har gjort sin bedömning lämnas förslag till Beslutsgruppen som beslutar om vilka register som bör erhålla nationellt ekonomiskt stöd. Storleken på stödet baseras bland annat på registrets certifieringsgrad, men också registrens storlek och komplexitet.

De registerkandidater som inte uppfyller certifieringskriterierna, men som anses ha potential och förutsättningar för att bli ett Nationellt Kvalitetsregister, kan ändå erhålla ekonomiskt stöd. Dock uppnås inte status som Nationellt Kvalitetsregister innan kriterierna för certifiering är uppfyllda.

De tre certifieringsnivåerna visar registrens olika utvecklingsnivåer och kan därmed ge en helhetsbild av registrens förutsättningar. Dessa kriterier ses över och utvecklas årligen och syftar till att stödja en snabbare utveckling av kvalitetsregistren. Nivå ett är för de register som kommit längst i utvecklingen och ses som en kvalitetsstämpel. Ju högre certifieringsnivå desto högre förväntningar på vad registren presterar utifrån tilldelat ekonomiskt stöd.

Övergripande bedömningskriterier

Registrets ansökan bedöms inom dessa områden:

 • Relevans – Registrets relevans för god vård i ett nationellt perspektiv: problemets allvarlighetsgrad, volym, kostnader, samt behov av kvalitetsförbättring inom berört område.
 • Design – Registrets möjligheter att generera relevant information som kan återföras till vården med kvalitetshöjning som sannolik effekt (innehåll, arbetssätt), process- och resultatmått, täckningsgrad.
 • Kompetens – Registerhållarens och övriga sökandes kompetens och nationella förankring vad gäller att driva aktuellt kvalitetsregister.
 • Analys, återkoppling – Analyser, rapportering, öppenhet och återföring av kunskap till vården samt registrens betydelse för kliniskt förbättringsarbete.

Kriterier för registerkandidater

För att bli en registerkandidat måste ett register ha:

 • Hög relevans som Nationellt Kvalitetsregister, enligt expertgruppens bedömning
 • Förankring i vård och omsorg med god geografisk spridning, t.ex. via specialistföreningar och nationella nätverk
 • Beskrivit hur registret samarbetar med patient- och brukarföreningar
 • Utsett registerhållare och styrgupp
 • Godkännande av en centralt personuppgiftsansvarig myndighet
 • Godkänd plan för registrets design
 • En plan för att få tillgång till nödvändig kompetens

Kriterier för Nationella Kvalitetsregister

Dessa register klarar kriterierna för att bli certifierade som Nationellt Kvalitetsregister.

Kriterier nivå 3
 • Registren uppfyller kriterierna som anges för registerkandidaterna och måste därutöver ha:
 • Färdig möjlighet för registrering
 • Central möjlighet till att ta ut statistik
 • Godkänd analys och återkoppling (nya: plan för)
 • Påbörjat arbetet med utdata till deltagande enheter
 • Utformat registret enligt nationella standarder
Kriterier nivå 2
 • Registren uppfyller kriterierna för registerkandidater och Nationellt Kvalitetsregister nivå 3 och måste därutöver ha:
 • Hög täckningsgrad utifrån aktuell patientgrupp
 • Online återkoppling till verksamheter som stödjer förbättringsarbete
 • Öppen redovisning av data, med identifierbara enheter, i årsrapporter och annan rapportering
 • Generellt bedömas skapa goda förutsättningar för verksamheternas systematiska förbättringsarbete
 • Har definierat kvalitetsindikatorer inom området
 • Patientrapporterade mått används för relevanta patientgrupper
 • Har identifierat förbättringsområden och/eller målnivåer
 • Används aktivt för forskning
Kriterier nivå 1
 • Registren uppfyller kriterierna för Registerkandidater, för Nationella Kvalitetsregister nivå 3 och 2 och måste därutöver uppfylla samtliga nedanstående krav.
 • Kopplar till relevanta riktlinjer och deltar i eventuellt riktlinjearbete och uppföljning av riktlinjer
 • Medverkar i Öppna Jämförelser
 • Gör samkörningar för att kartlägga täckningsgrad
 • Har information riktad till patienter tillgänglig på webben
 • Kan uppvisa förbättrade resultat inom vården
 • Används aktivt för forskning och innovation och har erhållit forskningsfinansiering i nationell eller internationell konkurrens
 • Gör användarundersökning hos verksamheterna
 • Bedöms av expertgruppen som ett avancerat Nationella Kvalitetsregister inom alla områden