I Nationella Kvalitetsregister samlas systematiskt data om olika patientgrupper inom hälso- och sjukvård, tandvård och äldrevård. Insamlad data användas för att stödja ständigt förbättringsarbete och forskning. Syftet är att uppnå en förbättrad och kvalitetssäkrad svensk hälso- och sjukvård som innebär minskat lidande och bättre livskvalitet för patienterna.

Definition och vision för Nationella Kvalitetsregister
Ett Nationellt Kvalitetsregister definieras som:
”Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella Styrgruppen för kvalitetsregister.”

Det finns också en formulerad vision för Nationella Kvalitetsregister:
”Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.”

”De första Nationella Kvalitetsregistren startades på 1970-talet”

Sverige ett föregångsland
Nationella Kvalitetsregister byggs upp och drivs av medarbetare inom vård och omsorg som dagligdags möter de diagnoser och hälsoproblem för vilka information samlas i kvalitetsregistren. Olika kvalitetstregister har olika karaktär och omfattning. Vissa register är stora och har befolkningsperspektiv medan andra är mycket små och kan exempelvis vara inriktade på att fånga information kring sällsynta diagnoser. Gemensamt för alla register är att de innehåller personbunden information om olika hälsoproblem med bakgrundsfaktorer, diagnoser, behandlingar och vårdresultat. Detta gör registren till värdefulla redskap i vårdens ständiga förbättringsarbete, då de bland annat kan ge svar på vilka medicinska insatser som varit framgångsrika eller mindre lyckade samt användas för jämförelser kring vårdens jämlikhet mellan olika patientgrupper eller kliniker. Faktum är att Sverige är ett föregångsland när det gäller att följa kvaliteten för sina patienter.

Nationell satsning
De nationella kvalitetsregistren har gått från att tidigare drivas ideellt med mycket små medel till att vara av allt större betydelse och numera erhålla nationellt ekonomiskt stöd. 2011 fastställdes en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting om en femårig satsning med syfte att utveckla registren för ökad användning i vårdens förbättringsarbete och underlätta registerbaserad forskning. 2012 satsades 260 miljoner och 2013-2016 satsas 320 miljoner per år. Satsningen följs upp genom konkret definierade effektmål.

Öppna jämförelser
Sedan 2006 publicerar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen varje år rapporten Öppna Jämförelser, som innehåller jämförelser inom vård, omsorg och folkhälsa. Syftet är att vårdens huvudmän ska få underlag för att i sina egna verksamheter kunna uppnå bättre kvalitet och effektivare verksamhet, samt att öka medborgarnas insyn i vad vården presterar. Nationella Kvalitetsregister fyller en viktig funktion i arbetet med Öppna Jämförelser.