Instrument (validerat frågeformulär) avseende hälsorelaterad livskvalitet kan vara både generiska och sjukdomsspecifika. Sjukdomsspecifika instrument kan behövas för att fånga alla viktiga aspekter inom en viss sjukdoms- eller patientgrupp, som ett generiskt instrument inte kan fånga. Det finns också kombinationsinstrument, med både generiska och sjukdomsspecifika delar.

Dessutom finns så kallade domänspecifika eller symptomspecifika instrument, som t.ex. mäter ångest eller smärta.

OBSERVERA att vi endast tillhandhåller formuläret som rör den svenska versionen av RAND-36. Övriga hälsorelaterade livskvalitetinstrument ska beställas via dess upphovsmän.

Itembanker

Itembanker karaktäriseras av hög mätprecision, hög relevans för den som svarar (CAT), minskad börda för den som svarar (ofta räcker 4-8 frågor), jämförbarhet trots individualisering och hållbarhet. ”Registercentra i samverkan” bedriver ett implementeringsprojekt avseende nationella itembanker. Projektet har börjat med översättning av utvalda itembanker inom det amerikanska itembanksystemet PROMIS, och flera av landets register kommer prova PROM genom itembanker med start innan sommaren. Läs mer om PROMIS och itembanker.