PROM-guide - en sammanhållen bild av patientrapporterade mått

Under de senaste åren har alltfler önskemål om patientrapporterade mått i kvalitetsregistren tillkommit från olika håll, från såväl vårdverksamheter som uppdragsgivare, och andelen register som inkluderar denna typ av mått har därför ökat kraftigt. Som ett konkret stöd för registren i dess arbete har ett behovet att få en sammanhållen bild av de patientrapporterade måtten identifierats – t ex vilka som används, dess psykometriska egenskaper, användningsområde och tillgänglighet.

Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister gav Registercentrum sydost (RCSO) i uppdrag att ta fram en guide som syftar till att underlätta för kvalitetsregistren att välja valida och tillgängliga patientrapporterade mått, och som passar det syfte man tänkt.

 

 

Underlättar val och användning av mått

RCSO vill med den nu framtagna guiden tillgängliggöra mer information om de instrument som används i nationella kvalitetsregister, främst avseende licens och rättigheter samt reliabilitet och validitet (psykometriska egenskaper) för svenska versioner. Målet är att underlätta för val och användning av patientrapporterade mått i kvalitetsregister. Guiden omfattar sådana mått som idag är finns i kvalitetsregister eller som planeras att införas.

Ett levande dokument under kontinuerlig utveckling

Informationen för respektive instrument har inhämtats via tillgängliga webbdatabaser och via respektive instruments webbplats, samt vetenskapliga artiklar och information från kvalitetsregister. Guiden följer riktlinjer för svenskt medicinskt fackspråk (från Terminologicentrum, Svenska Läkaresällskapet, Socialstyrelsen m.fl.). Omdömen om ett instruments mätegenskaper skrivs som i publikationen, på engelska. I denna första version av guiden är informationen anpassad för att vara överskådlig och ge en kortfattad introduktion till instrumenten. Guiden är dock avsedd att vara ett levande dokument, som kontinuerligt ska utvecklas, förändras och kompletteras.