EQ-5D

…är ett standardiserat instrument som används för att mäta hälsoutfall och, som tidigare nämnts, avsett för hälsoekonomiska beräkningar. Instrumentet är användbart på ett brett spann av hälsotillstånd och behandlingar, och är utformat för att patienten själv ska kunna besvara frågorna. Det är också ett instrument som tar kort tid att fylla i. De hälsodomäner som ingår är valda för att spegla vanliga hälsoproblem; rörlighet, personlig vård, vardagliga aktiviteter, smärta och oro/nedstämdhet.

Instrumentet har flera olika varianter; EQ-5D-3L, EQ-5D-5L eller EQ-5D-Y, vilka kan läsas mer om på www.euroqol.org

Beställa EQ-5D

Ett avtal har träffats mellan EuroQol Foundation (som innehar alla rättigheter till EQ-5D) och den svenska kvalitetsregisterorganisationen, via QRC och Stockholms läns landsting. Instrumentet är det vanligaste patientrapporterade utfallsmåttet inom kvalitetsregistren idag, men licens för denna användning har tidigare saknats.

Avtalet innebär att de nationella kvalitetsregistren får rätt att använda instrumentet utan kostnad under avtalstiden, förutsatt att de följer avtalsvillkoren. Sedan maj 2016 erbjuds alla nationella kvalitetsregister att teckna ett underavtal med QRC Stockholm. Avtalet tecknas med QRC oavsett vilket registercentrum kvalitetsregistret är anslutet till. Avtalet ger tillgång till samtliga versioner av EQ-5D, på ett flertal språk. Information om EQ-5D avtalet till alla kvalitetsregister.

Även register som använt EQ-5D i flera år behöver teckna detta avtal om de saknar egna giltiga skriftliga avtal. Väljer man att inte teckna avtal måste man antingen sluta använda instrumentet eller skriva ett eget avtal med EuroQol Foundation. Gamla muntliga avtal gäller inte längre. Har du frågor? Kontakta .

Det finns vidare en möjlighet att göra hängavtal till huvudavtalet, avseende eventuell användning av EQ-5D utanför kvalitetsregistren, till exempel annan användning inom ett landsting. Stockholms läns landsting har som första landsting tecknat ett sådant avtal. Har du frågor? Kontakta  eller .

Det pågår också ett arbete med att skapa en nationell webbversion som kommer att erbjudas via 1177 e-tjänster, förhoppningsvis blir den tjänsten tillgänglig i början av 2017.

Som motprestation för att få fri tillgång till EQ-5D (i vanliga fall kostar en licens pengar) har Sverige åtagit sig att finansiera och bedriva EQ-5D relaterad forskning av ömsesidigt intresse för Sverige och EuroQol Foundation. Forskningen bedrivs från QRC Stockholms forskargrupp vid Karolinska Institutet. Har du frågor? Kontakta .