Instrument som mäter generell hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)

De i Sverige vanligaste instrumenten (validerat frågeformulär) för att mäta generell hälsorelaterad livskvalitet är EQ-5D och SF-36. EQ-5D är avsett för hälsoekonomiska beräkningar och från början avsett att komplettera mer utförliga instrument, men har på senare tid börjat användas allt mer även för sig självt. SF-36 är förankrat i WHO:s hälsodefinition, där hälsa beskrivs som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. Fördjupad information om dessa instrument, och även några andra genereriska instrument finns här. Nu finns även det till svenska översatta och validerade RAND-36 tillgängligt. Genereriska instrument ger möjlighet till jämförelser mellan olika sjukdoms- och patientgrupper.