Patientrapporterade mått

PROMcenter är numera en del av RCSO med uppdrag från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) att utgöra en nationell resurs avseende PROM (Patient Reported Outcome Measures) inom Nationella Kvalitetsregister. Mätning med PROM är bland annat ett verktyg för att öka patientmedverkan i vården och bättre ta tillvara patienternas kunskaper och erfarenheter i utvecklingsarbetet.

PROM mäter hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annan intervention. Ibland inkluderas också mått på patientnöjdhet med den givna vården i begreppet PROM, medan andra helst skiljer patientnöjdhet från andra utfallsmått och benämner mått på patientens tillfredsställelse med eller upplevelse av vårdens strukturer, processer eller resultat. Då används förkortningen PREM, Patient Reported Experience Measures.

Mätningar med patientrapporterade mått kan bl.a. göras i syfte att få en systematisk kunskap om den självrapporterade hälsan i en patientgrupp, för att följa upp verksamhetens vårdresultat relaterat till upplevda problem, jämföra olika behandlingars påverkan på patientens självrapporterade hälsa, för hälsoekonomiska analyser eller som underlag för patientsäkerhetsarbete. Att använda patientrapporterade mått innebär inte alltid att mäta utfall (outcome), ibland kan patientrapporterade mått användas för att till exempel identifiera riskgrupper. Begreppet PROM är således bara en del av området patientrapporterade mått.

Registercentrum Sydost har också i samarbete med den så kallade barnplattformen utvecklat webbaserade PROM för flera kvalitetsregister för barn med kroniska sjukdomar. Mer information om detta finns på Barn och vuxenkvalitetsregisters hemsida.

Patientrapporterade mått modell

Resurs finns inom följande områden

  • generella mått på hälsorelaterad livskvalitet
  • barn-PROM
  • PROM som bas för förbättringsarbete
  • analys och tolkning av PROM-data
  • patienttillfredsställelse och patientupplevelser (PREM) knuten till RCC sydost