PROM

Patientrapporterade mått

PROM (Patient Reported Outcome Measures) eller patientrapporterade mått mäter patientens syn på sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annan intervention.

Mätningar med patientrapporterade mått kan bl.a. göras i syfte att få en systematisk kunskap om den självrapporterade hälsan i en patientgrupp, för att följa upp verksamhetens vårdresultat relaterat till upplevda problem, jämföra olika behandlingars påverkan på patientens självrapporterade hälsa. PROM kan även användas för att i kvalitetsregister göra hälsoekonomiska analyser eller utgöra underlag för patientsäkerhetsarbete.

Vad vi på RCSO kan erbjuda inom PROM

RCSO erbjuder resurser inom generella mått på hälsorelaterad livskvalitet (för såväl barn som vuxna). Till oss kan även registren vända sig för att diskutera hur PROM kan användas i verksamhetens förbättringsarbete. Vi erbjuder även såväl register som verksamheter att genomföra workshops och seminarier om att använda PROM.

Hur PROM-data används från kvalitetsregister

I det regionala uppdraget för Registercentrum sydost innefattar ett deluppdrag att kartlägga nationella kvalitetsregisters registrering och användning av sina Patient Rapporterade Utfalls Mått (Patient Reported Outcome Measures, PROM). Uppdraget omfattar även att identifiera nationella kvalitetsregisters PROM-data för användning i det regionala kunskapsstyrningsarbetet. Syftet är att kartlägga registrering och användning av PROM inför en framtida koppling till nationell kunskapsstyrning, de nationella programområdena (NPO). Läs hela rapporten.