Begreppet PREM

PREM står för Patient Reported Experience Measures. RCSO beskriver begreppet PREM som mått avseende patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården. Detta kan innefatta bemötande, delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. Både begreppet patienttillfredsställelse och patientupplevelser anses vara multidimensionella begrepp som kräver mer omfattande instrument än en enskild fråga för att ge en bra bild av patientens tillfredsställelse eller upplevelser.

Varför mäta?

Mätningar av patienternas upplevelser av vården är viktiga för att vårdgivaren ska kunna förbättra vården inom de områden där patienterna upplever att det finns brister. Det finns också stora delar av vården där patienten inte kan välja att söka sig någon annanstans vid missnöje och då anses mätningar vara ett sätt för patienten att göra sin röst hörd. Det är dock viktigt att komma ihåg att det ibland kan hända att patientens förväntningar är orealistiska och att det då snarare är detta som vårdgivaren bör arbeta med.

På senare tid har patientmedverkan förespråkats allt mer, att utnyttja patienternas erfarenheter och kunskaper för att förbättra vården. I detta är mätning med PREM ett viktigt verktyg.

Instrument

Ett flertal instrument har utvecklats för att mäta patienttillfredsställelse eller patientupplevelser av vården. Det finns instrument som lämpar sig för öppenvård, slutenvård, för utvärdering av ett visst besök eller en längre behandlingsperiod, för utvärdering av en viss yrkeskategori eller för utvärdering av alla professioner som patienten har mött. Dessutom är instrumenten ofta anpassade för specifika patientgrupper, t ex cancerpatienter, patienter som genomgått plastikoperation eller diabetespatienter som behandlas med insulin.

Antalet instrument som finns översatta till svenska och som är validerade är dock än så länge begränsat.

Rekommendation för val av instrument

Eftersom både patienttillfredsställelse och patientupplevelser ses som multidimensionella begrepp har instrument som inbegriper flera frågor och dimensioner rekommenderats. En enskild fråga om patienten är nöjd eller inte rekommenderas inte eftersom resultaten av en sådan fråga sällan ger några upplysningar om vilka aspekter av vården som bör förbättras. Särskilt mätning av patienttillfredsställelse har ofta kritiserats för att de uppvisar mycket takvärden och sällan ger uppslag för förbättringar.

Översikt av PROM och PREM inom de nationella kvalitetsregistren 2017

Kontakt

 Regionalt cancercentrum sydöst (RCC)