PREM

PREM (Patient Reported Experience Measures) avser enkäter om patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården. Det kan innefatta frågor om bemötande, delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. Mätningar av patienternas upplevelser av vården är viktiga för att vårdgivaren ska kunna förbättra vården inom de områden där patienterna upplever att det finns brister. Patientmedverkan i vård och omsorg är viktigt och därför är patientens erfarenheter och kunskaper avgörande för att förbättra vården. Att använda PREM enkäter kan därmed vara ett verktyg för att fånga dessa aspekter.

EMQ använder sig av PREM-enkäter

Kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insats (EMQ) som följer upp skolsköterskors och skolläkares hälsofrämjande insatser har tagit fram en PREM enkät för elever i skolan och på gymnasiet. Enkäten är tänkt att användas för att utvärdera vad eleverna tycker om verksamheten. Under våren 2018 testas enkäten inom Jönköpings kommun. Vill du veta mer om projektet kan du kontakta registerkoordinator Ylva Ståhl.