Patientföreträdare

Kvalitetsregistrens styrgrupper ska ha patientrepresentant för att ge möjlighet till aktiv patientmedverkan. Under den nationella satsningen 2012–2016 erbjöds utbildningar för patientföreträdare.

Facebookgruppen Mötesplatsen för Patient- och Närståendeföreträdare i kvalitetsregister 

Mötesplatsen för Patient- och Närståendeföreträdare i kvalitetsregister  är en aktiv Facebook grupp för alla som är intresserade av patientmedverkan i register. Syftet med gruppen är att patient- och närståendeföreträdare ska kunna hålla kontakten och utbyta erfarenheter med varandra.

EBCD metodik

Ytterligare metoder för att stärka patientmedverkan är att använda metoden Experience-based co-design (EBCD) som betyder att patienter, närstående och vårdpersonal tillsammans arbetar aktivt för att identifiera förbättringsområden. Metoden kan användas på många olika sätt. Mer information hittar här.

Barndiabetesteam använder EBCD

RCSO stödjer ett projekt i sydöstra sjukvårdsregionen där barndiabetesteam har använt EBCD metoden för att identifiera vilka förbättringsförslag som kan testas för att stödja barn och ungdomar med diabetes. Under våren 2018 testades en coaching- och mentorsmodell, där ungdomar hjälper ungdomar och där föräldrar till nyinsjuknade barn blir coachade av föräldrar med längre erfarenhet av att leva med barn med diabetes. Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Christina Peterson.