Patientmedverkan har på senare tid lyfts som en viktig faktor bakom utveckling av vården, och i detta är mätning med patientrapporterade mått en viktig del.

Många myndigheter och organisationer arbetar idag aktivt med att stärka patientperspektivet. WHO har identifierat patientcentrerad vård som en av fem kärnkompetenser som vårdprofessionella måste utveckla för att leverera högkvalitativ vård nu och i framtiden. I Sverige betonas i Hälso-och sjukvårdslagen, i Socialtjänstlagen och i rekommendationer från Socialstyrelsen vikten av att tillämpa patientcentrerad vård för att förbättra kvaliteten i vården.

Kvalitetsregister viktiga verktyg

Kvalitetsregistren är viktiga verktyg för att stödja denna utveckling. Den nationella beslutsgruppen för kvalitetsregister har uttryckt att man vill stödja och stimulera ökad patientmedverkan i registerarbetet.
Målet är att:

  • De Nationella Kvalitetsregistren ska följa upp kvaliteten i hälso- och sjukvård och omsorg i flera dimensioner, inklusive med patientrapporterade mått.
  • Registren ska presentera resultatdata för patienterna.
  • Kvalitetsregistren ska utvecklas så att de kan vara underlag för dialog i vårdmötet.

Utmaningen för oss alla som arbetar med kvalitetsregister handlar om hur vi kan dra nytta av all kunskap som patienter och närstående har av att leva med en sjukdom och/eller funktionsnedsättning, av att genomgå olika behandlingar och av vad som är viktigt i mötet med vården för att kunna leva ett bra liv. Att se på vårdprocessen ur olika perspektiv berikar bilden och ökar möjligheten att vi fokuserar på rätt saker.Guide patientmedverkan

Patientmedverkan kan underlätta framtagandet av målgruppsanpassade patientversioner av registerresultatet eller årsrapporter. På så sätt kan resultatdata bli mer tillgängliga och förståeliga för alla. Registercentrum sydost samverkar med övriga registercentrum runt detta område för att erbjuda utbildning och tillfällen till erfarenhetsutbyte för patientföreträdare inom kvalitetsregistren. Det finns numera en guide för att stödja utvecklingsarbetet som syftar till att utgöra ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister för att öka patientperspektivet i registerarbetet.

 

godaexempel_hjärtsvikt

Patientmedverkan i verkligheten

"I förbättringsprojektet ”Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma” som RCSO och UCR genomför med kvalitetsregistret RiksSvikt har alla deltagande verksamheter patienter i sina förbättringsteam. Ambitionen är att patienternas erfarenheter tas med i förbättringen av vården och inspirerar kvalitetsregistret att utveckla patientrapporterade mått."

- Peter Kammerlind, utvecklingsledare RCSO

 

 

Webbseminarium: Patientmedverkan i registerarbete

Den 29 november diskuterade vi, tillsammans med registerhållare/registerkoordinatorer, patientmedverkan i registerarbete. Anteckningarna från webbseminariet hittar du här.