Patientmedverkan

Guide patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

Utmaningen för oss alla som arbetar med kvalitetsregister handlar om hur vi kan dra nytta av all kunskap som patienter och närstående har av att leva med en sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Men också av att genomgå olika behandlingar och av vad som är viktigt i mötet med vården för att kunna leva ett bra liv. Att se på vårdprocessen ur olika perspektiv berikar bilden och ökar möjligheten att vi fokuserar på rätt saker.

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

Patientmedverkan kan underlätta framtagandet av målgruppsanpassade patientversioner av registerresultatet eller årsrapporter. På så sätt kan resultatdata bli mer tillgängliga och förståeliga för alla. Registercentrum sydost samverkar med övriga registercentrum runt detta område för att erbjuda utbildning och tillfällen till erfarenhetsutbyte för patientföreträdare inom kvalitetsregistren. Det finns numera en guide för att stödja utvecklingsarbetet som syftar till att utgöra ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister för att öka patientperspektivet i registerarbetet.