Metodstöd. Rådgivning. Presentation. Analys.

Statistisk och epidemiologisk kompetens ingår som ett av Registercentrumens uppdrag. Inom Registercentrum sydost arbetar personer med bred och djup kompetens i statistik. Även inom epidemiologi finns god kompetens. Våra tjänster är främst inom metodstöd, rådgivning, hjälp med presentation och analys vilka anpassas efter de nationella kvalitetsregistrens behov.

hansochlotta_rcso_spegelRCSO erbjuder bl a följande tjänster:

  • Allmän statistisk och/eller epidemiologisk rådgivning till enskilt register.
  • I dialog med register, mer specifik rådgivning kring variabelval, statistisk beskrivning, analys, val av statistiska metoder och täckningsgradsberäkning
  • Statistisk hjälp och statistiskt stöd vid framtagandet av årsrapport för de anslutna registren
  • Framtagning av statistiska presentationsmodeller med beskrivande statistik och analytisk statistik så resultatdata kan presenteras öppet på ett funktionellt sätt.
  • Allmän utbildning och rådgivning i förbättringsstatistik.
  • Statistisk rådgivning, metodstöd/analys vid studier av kvalitet/validitet och kring monitorering.
  • Vara rådgivande och ge stöd i statistiskt analysarbete, case-mix analyser och vid statistisk analys av PROM.
  • I dialog med register genomlysning av formulär och instrument för patientrapporterade data, PROM och PREM och de statistiska metoder som kan användas i analysen av dessa typer av data.
  • Statistiskt metodstöd vid studier av kvalitet, validitet och reliabilitet inför forskningsprojekt baserade på kvalitetsregisterdata.
  • För forskningsändamål erbjuder RCSO hjälp med mer avancerade analyser med utgångspunkt i frågeställningarna.