RCSO har god kunskap och erfarenhet av kvalitetsregisterarbete och kan erbjuda stöd i alla delar av kvalitetsregisterprocessen, från planering av ett kvalitetsregister till och med att data används för olika ändamål, t ex förbättringsarbete eller forskning.

I fråga om registerutveckling och allmän registerkunskap erbjuder RCSO stöd och rådgivning…

 • vid planering, initiering och drift av nationella kvalitetsregister
 • kring ansökningsförfarande för att erhålla stöd som nationellt kvalitetsregister
 • avseende registrets design och organisation
 • kring val av variabler och indikatorer
 • kring utveckling av process- och resultatmått
 • kring användbara data för förbättringsarbete, forskning och hälso- och sjukvårdsplanering
 • avseende analys och återkoppling av data
 • kring öppen resultatredovisning
 • kring datakvalitet och täckningsgrad
 • som IT-kontaktnod mellan kvalitetsregistren och deras systemleverantörer
 • genom förmedling av juridisk kompetens