Publikationer

Här samlar vi olika publikationer som kan kopplas till RCSO eller våra anslutna- och samarbetsregister.

 

RCSO

Avhandling - Christina Peterson

Using health-related quality of life instruments for children with long-term conditions – On the basis of a national quality registry system

Att mäta och använda resultat av hälsorelaterad livskvalitet i vård av barn och unga med långvarig sjukdom. Vardagen för barn med långvarig sjukdom, som exempelvis diabetes eller reumatism kan påverkas så att de har svårt att delta i fritidsaktiviteter som sina jämnåriga kompisar. Därför kan de behöva stöd av vårdpersonal på olika sätt, men hur vet vi vilka problem som finns och vilket stöd som efterfrågas?


Översättningsprocess och metod för RAND-36 - Orwelius et al.

The Swedish RAND-36 Health Survey – reliability and responsiveness assessed in patient populations using Svensson’s method for paired ordinal data

RAND-36 är nu översatt till svenska. Översättningsprocess och metod finns att läsa i artikeln. Resultatet stödjer reliabiliteten och tillförlitligheten i den svenska versionen av RAND-36. Vidare visade den elektroniska versionen hög användarvänlighet.

Kopplat till våra anslutna register

Stabilitet över tid avseende kognitivfunktion hos barn med cerebral pares 

Studiens syfte är att undersöka om kognitiv funktion hos barn med CP är stabil över tid. Sekundära frågeställningar är: Finns det anledning att erbjuda alla barn med CP uppföljande begåvningsbedömningar inom habiliteringen? I vilken mån är det möjligt att använda data från det nationella kvalitetsregistret HabQ för att besvara den primära frågeställningen?

PROM

Utvärdering av användbarheten av EQ-5D

Evaluation of the usefulness of EQ-5D as a patient-reported outcome measure using the Paretian classification of health change among patients with chronic heart failure - Jonsson et al.

Valet av mätinstrument för PROM har stor betydelse och bör bland annat styras av syftet med mätningen. Denna artikel belyser vikten av att även analysmetoden är av stor vikt för ett mer användbart resultat i vården. Nationella kvalitetsregistret Rikssvikt använder EQ-5D för registrering av PROM.  Analys med hjälp av EQ-5D index visade minimal skillnad mellan patientgrupperna som studerades. Genom att istället analysera varje dimension för sig och använda Paretian classification (Pareto-metoden) som analysmetod identifierades förbättringsbehov  i olika subgrupper. Denna metod kan därför vara värdefull för att identifiera förbättrings-och utvecklingsbehov inom hälso-och sjukvården till bättre gagn för patienten.


Hur används PROM-data från kvalitetsregister i sydöstra sjukvårdsregionen?

I det regionala uppdraget för Registercentrum sydost innefattar ett deluppdrag att kartlägga nationella kvalitetsregisters registrering och användning av sina Patient Rapporterade Utfalls Mått (Patient Reported Outcome Measures, PROM). Uppdraget omfattar även att identifiera nationella kvalitetsregisters PROM-data för användning i det regionala kunskapsstyrningsarbetet. Syftet är att kartlägga registrering och användning av PROM inför en framtida koppling till nationell kunskapsstyrning, de nationella programområdena (NPO).


Rapport om RAND-12 och summascorer

Rapporten är en utredning om det vore möjligt att skapa summascorer för RAND-36 och RAND-12. Utredningen kommer fram till att det skulle innebära ett stort utvecklingsarbete, eftersom varken de befintliga metoderna för SF-36 eller de föreslagna för RAND-36 är problemfria. För närvarande kommer inte ett sådant utvecklingsarbete att påbörjas, utan RAND-36 presenteras som sina åtta delskalor och ingen RAND-12 kommer att erbjudas. Vill man ha en kortform rekommenderas istället EQ-5D eller PROMIS Global Health.


Rapport om RAND-6D

Rapporten är en utredning om det vore möjligt att skapa RAND-6D, som motsvarighet till SF-6D och fritt alternativ till det licensbelagda EQ-5D. Utredningen visar att både SF-6D och EQ-5D har sina svagheter och styrkor och att det ena inte entydligt är bättre än det andra. Något RAND-6D kommer inte att skapas, men det går bra att applicera SF-6D algoritmen på RAND-36 data, om bara är noga med att beskriva exakt vad man gjort och aldrig säga att man beräknar RAND-6D data.


Guide för implementering av PROM

Dokumentet beskriver vad man bör tänka på när man ska börja mäta med PROM vad gäller val av mätinstrument, hur mätningarna praktiskt ska genomföras, vad resultaten ska användas till samt hur återkoppling på resultaten ska ske.


Mätning med RAND-36/SF-36 och EQ-5D

Här beskrivs de båda instrumentens historik, användningsområden och hur de praktiskt kan tillämpas på ett enkelt och överskådligt sätt.


Sambanden mellan tillfredsställelse med och upplevelse av vården och patientrapporterat hälsoutfall

I en litteraturöversikt studerades om det finns något samband mellan patientens upplevelser av eller tillfredsställelse med vården och dennes hälsorelaterade livskvalitet. Och svaret är ja – samband tycks finnas, men frågan är vad som leder till vad.


Användning av PROM i förbättringsarbete

En beskrivning av hur mätningar med PROM används både nationellt (framförallt i kvalitetsregistren) och internationellt i samband med förbättringsarbete.


PROM barn

Detta är ett utdrag av Christina Petersons magisteruppsats, där barns självskattningar av hälsorelaterad livskvalitet med olika instrument har jämförts och relaterats till barn- och ungdomsversionen av ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).


Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd

En underlagsrapport, gjord av en medarbetare inom PROMcenter, till en utredning från Socialstyrelsen, beställd av Socialdepartementet.


Artikeltips (pdf)