Registercentrum sydost är ett av sex regionala registercentrum i Sverige som har till uppgift att samverka med, stödja och utveckla sjukvårdens nationella kvalitetsregister.

Registercentrum sydost (RCSO) bildades i juni 2012 och drivs gemensamt av landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen; Östergötland, Jönköping och Kalmar. Med denna struktur skiljer vi oss från övriga Registercentrum. Det ser vi som en styrka, då vi genom vårt regionsövergripande arbete kan nyttja regionens kompetens oavsett var den geografiskt är placerad.

Organisation
Inom RCSO är vi närmare femton medarbetare som bedriver den operativa verksamheten. Våra medarbetare har en multiprofessionell kompetens, vi består bland annat av statistiker, sjuksköterskor, en civilingenjör och en kommunikatör. Vi samarbetar dessutom nätverksformat med andra kompetenser inom sydöstra sjukvårdsregionen, t.ex. jurister och forskare. RCSO leds av en sex personer stark styrgrupp fördelat på två representanter från respektive landsting.

Registercentrum sydost finansieras genom statsbidrag som fördelas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt genom avgifter från de kvalitetsregister som använder våra tjänster.

Uppdrag och profilområden
RCSO erbjuder vi de Nationella Kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i kvalitetsregisterprocessen. Vi erbjuder också särskild kompetens inom profilområdena patientmedverkan och patientrapporterade mått och förbättringskunskap.