Om RCSO

Registercentrum Sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum i Sverige som har till uppgift att samverka med, stödja och utveckla hälso- och sjukvårdens nationella kvalitetsregister. RCSO bildades i juni 2012 och drivs gemensamt av regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen; Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Vi ser detta som en styrka, då vi genom vårt regionövergripande arbete kan nyttja regionens kompetens oavsett var den geografiskt är placerad.

Organisationen

Inom RCSO är vi mellan åtta och tio medarbetare som bedriver den operativa verksamheten. Våra medarbetare har en multiprofessionell kompetens, vi består bland annat av sjuksköterskor, utvecklingsledare, civilingenjör och kommunikatör. Vi samarbetar dessutom nätverksformat med andra kompetenser inom sydöstra sjukvårdsregionen, t.ex. statistiker, jurister och forskare. RCSO leds av en styrgrupp bestående av personer från alla tre regioner.

Registercentrum sydost finansieras genom statsbidrag som fördelas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt genom avgifter från de kvalitetsregister som använder våra tjänster.

Uppdrag och profilområden

RCSO erbjuder nationella kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i kvalitetsregisterprocessen. Vi erbjuder också särskild kompetens inom profilområdena patientmedverkan och patientrapporterade mått, förbättringskunskap och lärande nätverk.

Läs om registercentrumorganisationernas nationella uppdrag 2018