Lärande nätverk i hälsa och välfärd

Målet med att bygga Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk är förbättrade resultat. Olika aspekter av resultaten följs genom mätningar över tid och publiceras i vetenskaplig litteratur.
Med resultat avses:

  • Mätbar förbättrad upplevelse av vård och omsorg.

  • Mätbara förbättrade kliniska resultat.

  • Mätbar minskad omotiverad variation.

Utöver detta skapar kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk:

  • Hållbara strukturer för kontinuerligt förbättringsarbete inom varje mikrosystem.

  • Stöd för patienter vid samskapande i förbättringsarbete.