Kunskapsstyrning

Kvalitetsregistersystemet (registercentrumorganisationerna och nationella kvalitetsregister) ska integreras i systemet för kunskapsstyrning både nationellt och hos huvudmännen regionalt/lokalt. RCO's primära uppgift är att ge kompetensmässigt stöd till de nationella kvalitetsregistren i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet inkl. integreringen i system/struktur för kunskapsstyrning.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Målet är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient.

I kunskapsstyrning ingår:

  • Kunskapsstöd som exempelvis behandlingsriktlinjer, vårdprogram
  • Uppföljning och analys
  • Stöd till verksamhetsutveckling och ledarskapet.

Under 2018 etablerade regionerna, med stöd av SKL, ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Nationella programråd för kunskapsstyrning

Programråden är gemensamma för kommuner och landsting/regioner och ska ta fram bästa tillgängliga kunskap i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

De nationella programrådens uppdrag

De nationella programråden fungerar som ett komplement till kunskapsstrukturerna på regional nivå. De nationella programråden ska:

  • Analysera och identifiera gapen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten genom att kartlägga befintliga underlag, identifiera oönskade variationer och behov av klinisk forskning
  • Ta fram mål och indikatorer för vårdens kvalitet
  • Identifiera och sprida framgångsfaktorer
  • Ta fram och revidera kunskapsunderlag såsom nationella vårdprogram, standardiserade vårdplaner och riktlinjer
  • Följa upp och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i vårdpraxis
  • Bidra till konsensusutlåtande då vetenskapligt stöd saknas.

Källa: SKL (Sveriges kommuner och landsting)