Mallar – patientinformation

Information till patienter om deltagande i kvalitetsregister

Kansliet för Nationella Kvalitetsregister har tillsammans med verksamhetsföreträdare tagit fram mallar för den informationsskyldighet som både rapporterande vårdgivare och kvalitetsregister har för sin respektive behandling av personuppgifter i kvalitetsregister. Mallarna har anpassats till de informationskrav som framgår av dataskyddsförordningen, vilken trädde i kraft den 25 maj 2018. Mallarna lämpar sig för foldrar, affischer, hemsidor och kallelser med mera.

Patientinformation - fullständig version

Patientinformation - kort version

Patientinformation - lättläst svenska

Den fullständiga informationen skall finnas tillgänglig på kvalitetsregistrets hemsida. Den korta informationen kan delas ut av vårdpersonal till patienten vid besöket. Det är varje vårdgivares skyldighet att informera patienterna om att uppgifter registreras innan registrering påbörjas. Om informationsskyldigheten inte uppfylls är behandlingen av personuppgifter i ett kvalitetsregister inte tillåten.

Läs mer om hur dataskyddsförordningen påverkar informationsskyldigheten för kvalitetsregister