Itembank (PROMIS)

Vad är en itembank?

En itembank är en modern form av enkät med ett stort antal frågor som kan individanpassas. Med hjälp av ett datorprogram väljs de mest lämpade frågorna till varje person utifrån dennes svar på föregående frågor. Alla svar är jämförbara precis som i en traditionell enkät även om personerna inte svarar på samma frågor och på olika många. En enkät i en itembank är vanligen kortare än en traditionell enkät.

Metoden kallas Computer Adaptive Testing, CAT. Enkäterna/bankerna är uppbyggda med hjälp av modern mätteori, Item Response Theory (IRT), till skillnad från de flesta traditionella enkäter, som oftast är uppbyggda med hjälp av klassisk mätteori.

Vad är PROMIS?

PROMIS är ett itembanksystem för hälso- och sjukvården som initierades av National Institute of Health i USA. Syftet var att erbjuda moderna, nationella patientrapporterade mått som kan användas för flertalet patientgrupper till en mycket låg kostnad och med ett nationellt supportsystem.

På senare år har en internationell forskargrupp arbetat med att sprida information om systemet även utanför USA. Flera länder i Europa visat intresse för att använda systemet. Längst har man kommit i Nederländerna där man snart översatt hela systemet.

Det finns ett 10-tal kärndomäner (itembanker) inom systemet, såsom fysisk funktion, smärta/smärtbeteende, fatigue, sömn, depression, ångest samt sociala aktiviteter och relationer, och ett ständigt växande antal tilläggsdomäner. Tanken är att kärndomänerna ska vara relevanta för alla oavsett diagnos. Det pågår även arbete med att komplettera bankerna med sjukdomsspecifika items för användning inom områden där mer sjukdomsspecifika mätningar behövs. Idag finns tex cancerspecifika versioner av flertalet banker. Läs mer på Northwestern Universitys sida/PROMIS här.