coachingexamen4De första svenska coacherna på akademisk nivå inom förbättringscoaching har nu tagit examen. Utbildningen har genomförts på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare på uppdrag av Registercentrum sydost och Qulturum.

Målet med kursen har varit att kursdeltagarna ska lära sig fler sätt och verktyg gällande att arbeta med förbättringar i sina verksamheter utifrån olika kvalitetsregister. De sju deltagarna kom från olika organisationer, såväl primärvård som slutenvård och kommunal verksamhet

Coachingkompetens + förbättringsarbete = sant

Inom ramen för den nationella satsningen på kvalitetsregister har ett antal effektmål satts upp och till 2016 ska 80 % av verksamhetscheferna använda kvalitetsregistren i sitt förbättringsarbete. För att lyckas med detta finns forskning som visar att coachingkompetens är viktigt för att få till detta förbättringsarbete i praktiken och framförallt att få det hållbart över tid.

Registercentrum sydost och Qulturum har därför tillsammans satsat på denna utbildning. I utbildningen har de fått fördjupa sin förståelse för förbättringsarbete, coachande förhållningssätt, lösningsfokuserat arbetssätt och förändringspsykologi, säger Peter Kammerlind, utvecklingsledare på Qulturum.

coachingexamen1Förbättringsarbete i praktiken

I slutet av kursen presenterade deltagarna en coachrapport där de beskrev vad de gjort, dvs ett förbättringsarbete utifrån ett valt kvalitetsregister samt hur de tagit sig an coachingrollen i det valda förbättringsarbetet och vilka strategier de valt.

– Det var ett stort lärande då deltagarna valt olika register, från unga till gamla; Barnreumaregistret till RiksSvikt och Senior Alert. Eftersom olika register har olika förutsättningar för förbättringsarbete har det medfört att deltagarna behövt ta sig an uppgiften på olika sätt, säger Peter Kammerlind.

Ett annat viktigt fokus i utbildningen har varit personcentrerad vård och patientmedverkan. En deltagare från Medicinkliniken i Jönköping beskrev entusiastiskt ett möte med förbättringsteamet där en patient deltagit och berättat kring sina upplevelser kring sin situation, sjukdom och behandling. Noggranna förberedelser var en nyckel till ett mycket lyckat möte som arbetsgruppen uppskattade mycket.

En andra omgång utbildning

Registercentrum sydost och Qulturum satsar vidare tillsammans med Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare med en ny omgång av coachingutbildningen. I slutet på september månad 2014 startade en andra omgång av utbildningen.

Första förbättringscoacherna examinerade