RCSO är ett kunskapscentrum som erbjuder nationell spetskompetens inom området förbättringskunskap och kvalitetsbaserat förbättringsnätverk för att kvalitetsregister ska kunna utvecklas till och användas som viktiga verktyg i förbättringsarbete.


Film om kvalitetsbaserat förbättringsarbete

För att kunna uppfylla syftet med ett Nationellt Kvalitetsregister; att följa upp och utveckla vårdens kvalitet, behövs ett helhetstänkande och kunskap om vad och hur vi ska förändra. För att lyckas med förändringar kan vi ta hjälp av förbättringskunskap, som är ett komplement till yrkesspecifik kunskap. Tillsammans kan de olika kunskapsområdena hjälpa vårdens medarbetare att genomföra förändringar som leder till förbättring.

RCSO ska vara ett stöd för Nationella Kvalitetsregister att omsätta registerdata i praktiskt förbättringsarbete i vardagen och utveckla verksamheten för att påskynda bättre kliniska resultat. RSCO har en bred erfarenhet av förbättringsprojekt.  Ett förbättringsprogram kan bestå av lärandeseminarier, webbinarier och coachträffar. Den s k Förbättringsmodellen (Deming, Nolan) är den grundmodell vi använder med tre viktiga frågor. Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Den hjälper oss att vara systematiska, att sätta upp mål, mäta och ta fram idéer och förslag till förbättringar och pröva dessa.

Flera nationella förbättringsprojekt mha kvalitetsregister pågår, såsom Rikssvikt, HabQ och Svenska Palliativregistret. Ett nytt projekt som kommer att starta igång är Auricula, ett nationellt kvalitetsregister för hjärtflimmer. Dessutom genomförs för fjärde gången hösten 2015 en akademisk kurs i förbättringscoaching i samverkan med Jönköping Academy for Improvement of Helath and Welfare.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till? Kontakta oss här!

 

Slutrapport Lärmodeller II

Lärmodeller II är ett samverkansprojekt mellan lärosäten, hälso- och sjukvården och registercentra som pågick mellan 2015-2016. Projektet har haft sin tyngdpunkt på fem geografiskt spridda lokala/regionala projekt, där avsikten har varit att utforska hur lärande om förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister och interprofessionellt lärande kan utvecklas inom de akademiska grundutbildningarna inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för projektets målsättning har de lokala projekten anpassat sina interventioner/åtgärder till lokala förutsättningar och särskilda behov. Läs hela rapporten.

 

dsc_0038_forwebb_stor

Fler förbättringscoacher tack vare ny akademisk utbildning

"De första svenska förbättringscoacherna på akademisk nivå tog i juni 2014 examen. Utbildningen har genomförts på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare på uppdrag av RCSO och Qulturum. Målet har varit att kursdeltagarna ska lära sig fler sätt och verktyg gällande att arbeta med förbättringar i sina verksamheter utifrån olika register."

- Peter Kammerlind, utvecklingsledare RCSO