Kategori: Patientrapporterade mått

PROM-seminarium i anslutning till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen (2017)

Den 8 november 2017, dagen innan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen, anordnas årets PROM-seminarium. Programmet, som utarbetats i samråd med registercentrumorganisationernas PROM-nätverk, kommer att ha fokus på generiska, sjukdomsspecifika PROM och item banking. En av de inbjudna...

EQ-5D information om avtalet (2017)

Information om PROM till alla kvalitetsregisterhållare Kvalitetsregisterorganisationen centralt har via samtliga sex registercentrum i samverkan under en tid nu arbetat för att skapa goda förutsättningar rörande användningen av enkäterna SF-36 och EQ5D inom kvalitetsregistren,...

Itembanker (2017)

Itembanker karaktäriseras av hög mätprecision, hög relevans för den som svarar (CAT), minskad börda för den som svarar (ofta räcker 4-8 frågor), jämförbarhet trots individualisering och hållbarhet. ”Registercentra i samverkan” bedriver ett implementeringsprojekt avseende...