Barn- och vuxenkvalitetsregister

Barn- och vuxenkvalitetsregister (BoV)barn- och vuxenkvalitetsregister bov

Inom Barn- och vuxenkvalitetsregister finns samverkande kvalitetsregister inom pediatrik (inkl. vuxna med metabola sjukdomar , cystisk fibros), barn- och skolhälsovård samt habilitering. Registren använder samma tekniska IT-plattform COMPOS, vilket möjliggör att registren kan samverka vid utveckling av tekniska lösningar och funktionalitet som sedan kan komma alla ingående register till nytta, exempelvis för patientens rapportering av hälsovariabler och livskvalité. Detta kan sedan användas för utvärdering och forskning och leda till ny kunskap och förbättringar i vården.

Följande register ingår i samverkansgruppen:

Kontakt

Christina Petersson - patientmedverkan och PROM med inriktning mot barn och ungdomar
Vid frågor gällande patientmedverkan och PROM med inriktning mot barn och ungdomar kontakta Christina Peterson