SWIBREG – Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom

Det Nationella Kvalitetsregistret SWIBREG fyller en viktig roll genom att möta det stora behov av beslutsstöd och riktlinjer som finns inom IBD-vården – med bättre vårdkvalitet som resultat. En första version av det nationella IBD-registret (IBD, inflammatorisk tarmsjukdom) SWIBREG sjösattes 2005 och växte sedan snabbt under de närmaste åren. Idag är ett 60-tal kliniker anslutna (även barnkliniker) och omfattar idag ca 42 200  patienter. Ungefär 50 % av Sveriges IBD-patienter ingår i registret.

Registret spelar en viktig roll för att höja vårdkvaliteten

IBD drabbar såväl barn som vuxna. Sjukdomen medför i många fall åratal av behandling, ofta kompletterad med kir­urgiska insatser. Målet med SWIBREG är att utöka kunskapen om IBD, risker kopplade till sjukdomen och utfallet av medicinsk och kir­urgisk behandling för att på sikt förbättra vården för den enskilda patienten.

Via SWIBREG kan man registrera läkemedelsbiverkningar, men registret tjänar också som verktyg för att följa patientens svar på insatta läkemedel. Med ökad diagnostisk detaljupplösning och data över sjukdomsaktivitet samt laboratorieparamet­rar kan man bättre studera prognos och naturalförlopp hos patienter med IBD, men även hur patienter svarar på medicinering och kir­urgi. På sikt leder detta till ökade möjligheter att skräddarsy uppföljning och behandling av patienter.

Bra beslutsstöd

SWIBREG kan via länkning till nationella vårdprogram också fungera som ett beslutsstöd för vårdpersonal. IBD-vården är inte centraliserad utan spridd på många händer. Allt detta ökar behovet av beslutsstöd och riktlinjer för behandling och diagnostik i syfte att höja vårdkvaliteten. Här kan SWIBREG spela en viktig roll i att harmonisera vården över landet och säkerställa en hög lägstanivå utan alltför stora lokala/regionala skillnader.

Till fördel för forskningen

Registret har även möjlighet att på sikt underlätta forskningen om sjukdomen – registerbaserad forskning såväl som skapandet av forskningsformulär direkt i registret. Där IBD-data från Socialstyrelsens öppenvårds- och slutenvårdsregister inte räcker till, kan data från SWIBREG komplettera och addera mervärde.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Östergötland
Registerhållare: Pär Myrelid
Teknisk plattform: Health Solutions
Certifieringsnivå: 3