Svenska Palliativregistret

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut. Registret startades 2005 och dess huvudsyfte är att åstadkomma förbättringar av vården i livets slutskede oavsett var i landet man bor och oavsett vem som vårdar.

Kvalitetsregistrets syfte är att alla som dör en av sjukvården väntad död ska vara smärtlindrande, lindrade från symtom, närstående ska vara informerade om situationen, få vårdas där de vill dö, inte behöver dö ensamma och att de närstående får stöd efter dödsfallet.

I det Svenska Palliativregistret registreras alla dödsfall oavsett orsak. För de dödsfall som var väntade av sjukvården svarar vårdgivaren på ett trettiotal frågor. Utifrån olika parametrar registrerar vårdpersonalen vad som skett under sista tiden i patientens liv. Genom att ta tillvara och använda insamlad data så kan verksamheten stärkas, förbättras samt utveckla praktiken och värdera vårdens och omsorgens kvalitet.

Palliativregistret är därmed i dag ett viktigt redskap för förbättringsarbetet och uppföljningen av den palliativa vården, då det erbjuder möjligheten att utforma nya arbetssätt.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Kalmar län
Registerhållare: Maria Andersson
Teknisk plattform: Otimo
Certifieringsnivå: 2