Senior alert

Senior alert lanserades 2008 som ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.

Dagens mest sjuka äldre har mera komplexa vårdbehov än tidigare och vikten av att förebygga vårdskador har uppmärksammats allt mer. Undernäring, fall, trycksår och munhälsa är viktiga områden för äldre personer inom såväl akutsjukvård som inom primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Dessa områden uppstår oavsett medicinsk diagnos och har därför tidigare inte fångats upp i medicinska kvalitetsregister.

Registret är processinriktat och syftet är att skapa en bra infrastruktur och systematik för det förebyggande arbetet. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den. Sedan år 2010 ingår registret i den nationella satsningen kring mest sjuka äldre.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Jönköpings län
Registerhållare: Josephine Garpsäter
Teknisk plattform: UCR
Certifieringsnivå: 2