EMQ – Elevhälsans medicinska insatser

EMQ är ett kvalitetsregister som startades i slutet av 2014. Registret syftar till att utveckla och utvärdera kvaliteten på elevhälsans medicinska insatser, bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt och nationellt samt göra longitudinella och nationella jämförelser.

Kvalitetsregistret fokuserar på att följa mått på genomförda hälsoundersökningar och hälsosamtal vid givna tidpunkter i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7/8 och GY 1 och specifika bakgrundsdata.

Ett kvalitetsregister möjliggör bland annat uppföljning av barns och ungas hälsa över tid och att resultatet av skolsköterskans och skolläkarens genomförda insatser från hälsoundersökningar och hälsosamtal kan utvärderas. Att göra öppna jämförelser i syfte att erhålla en likvärdig elevhälsa i landet samt att kvalitetsregistrets vägledande målnivåer skapar delaktighet och motivation för ett aktivt förbättringsarbete på flera nivåer (lokalt, regionalt och nationellt) till nytta för barns och ungdomars hälsoutveckling och välbefinnande. Dessutom underlättas utarbetandet av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt för skolsköterskor och skolläkare.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Östergötland
Registerhållare: Marina Lundquist
Teknisk plattform: Compos, driftad av IT-företaget Carmona AB
Certifieringsnivå: K

EMQ ingår i samverkansgruppen Barn- och vuxenkvalitetsregister