BEPQ – Svenska Barnepilepsiregistret

BEpQ startade år 2015 syftar till att möjliggöra verksamhetsutveckling och förbättringsarbete avseende vårdens kvalitet, kostnadseffektivitet och geografisk jämlikhet. Data kan också användas för klinisk forskning.

Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen och förekommer hos ungefär 0,6-0,7 procent av befolkningen. I Sverige har ca 10 000 barn (yngre än 18 år) epilepsi. Omkring 1 000 barn insjuknar varje år. För den medicinska vården av barn och ungdomar med epilepsi svarar barnneurologer och/eller barnläkare med särskild kunskap om och intresse för epilepsi.

Målsättningen är att alla barn under 18 år med epilepsi skall finnas med i registret med uppgifter om genomförda undersökningar, givna behandlingars effekt och biverkningar samt sjukdomsförlopp vad gäller såväl förekomst av epilepsianfall, som påverkan på psykomotorisk utveckling och livskvalitet. Uppgifterna kan användas för kvalitetsuppföljning, förbättringsarbeten och som underlag för framtida forskning.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Östergötland
Registerhållare: Helene Sundelin
Teknisk plattform: Compos, driftad av IT-företaget Carmona AB
Certifieringsnivå: K

BEpQ ingår i samverkansgruppen Barn- och vuxenkvalitetsregister