Itembanker

Itembanker karaktäriseras av hög mätprecision, hög relevans för den som svarar (CAT), minskad börda för den som svarar (ofta räcker 4-8 frågor), jämförbarhet trots individualisering och hållbarhet. ”Registercentra i samverkan” bedriver ett implementeringsprojekt avseende nationella itembanker. Projektet har börjat med